قیمت 12,000 تومان

امتیاز 0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
visibility 1.19k بازدید 0 دیدگاه

حـدود یـک سـال و نیـم اسـت کـه در حـال کار بـر رو ی ایـن کتـاب هسـتم. میتوانـم بگویـم یکـی از کتابهـای بازاریابی اسـت کـه نبایـد آن را نادیـده گرفـت. مثالهـای حیرتانگیـز و عجیبـی از بازاریابـی مشـاهدهای در ایـن کتـاب آورده شـده کـه «غـذای ذهن» خواننـده را فراهـم کـرده و خلقیـت ذهـن او را بـرای بازاریابـی و تبلیغـات کسـب و کار، بـاز می کنـد.
ایـن روزهـا متمایـز بـودن و متفـاوت بـودن لزمـه موفقیـت در ً بـه همـه فضـای کسـب وکار اسـت. بـا مطالعـه ی ایـن کتـاب دقیقـا آن چیزهایـی کـه بـرای تقویـت و روح بخشـیدن بـه فرآینـد خلقانـه متمایـز بـودن از جمـع نیـاز داریـد، دسـت خواهیـد یافـت.
ا گـر میخواهیـد خودتـان و برندتـان و مجموعـه کسـب و کارتـان ً ایـن کتـاب را بخوانیـد. شـاخص و مـورد توجـه باشـد، حتمـا بـه تجربـه شـخصی میگویـم «قـدرت بازاریابـی مشـاهده ای» شـبیه کتابهـای بازاریابـی دیگـر نیسـت، در طـی مـدت کار بـر رو ی کتـاب، ایدههایـی کـه از مطالعـه آن بـه ذهنـم میرسـید را در کسـب و کارهای مختلـف بـه بحـث و اجـرا میگذاشـتم و از مشـاهده نتایـج آن شـگفت زده میشـد .

نویسـنده کتـاب، جـف رام، مخاطـب را بـه زبانـی سـاده و روان ترغیـب میکنـد کـه متمایـز از رقبـا دیـده شـود و در کسـب وکار خـود متفـاوت عمـل کنـد. جـف رام بـه مـا یـاد میدهـد چطـور میتوانیـم تبدیـل بـه یـک نابغـه بازاریابـی شـویم. »قـدرت بازاریابـی مشـاهدهای« یکـی از سـاده ترین و در عیـن حـال قدرتمندتریـن و موثرتریـن کتابهـا در حـوزه بازاریابـی اسـت.
«قـدرت بازاریابـی مشـاهدهای» مجموعـه شـگفت انگیـزی اسـت کـه میبینیـم، فکـر میکنیـم و انجـام میدهیـم. در پایـان هـر موضـوع، مـا را بـه حـال خودمـان رهـا میکنـد تـا بـرای کسـب و کار خودمـان، بـرای شـغل خودمـان و بـرای خودمـان بیشـتر بخواهیـم.
توصیـه میکنـم ایـن کتـاب را عاشـقانه بخوانیـد و در آن غـرق شـوید…
متمایز بودن و برجسته شدن هرگز آسان نیست
نفیسه جللی صادق نیا

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreمحصولات های مرتبط

کتاب صوتی موفقیت در کسب و کار

کتاب گویا موفقیت در کسب و کار 2 ترفندهایی برای فروش بیشتر عادتهای میلیون دلاری چگونه در شغل و تجارت…

group۲
رایگان!

کتاب صوتی ایجاد انگیزه موفقیت

ایجاد انگیزه یکی از مهمترین ملاکها برای شروع فعالیت و در نهایت رسیدن به موفقیت است. هر چه انگیزه فرد قوی تر…

group۳
رایگان!

کتاب صوتی تکنیک های مذاکره در خرید و فروش

با شنیدن کتاب صوتی تکنیک های مذاکره در خرید و فروش با چه روش هایی برای موفیقت آشنا می شوید:…

group۳
رایگان!

کتاب آسانسور

این روزها و در عصر سرعت و ضیق وقت ، مدیریت زمان و استفاده بهینه ار این طلای ناب ، بسیارر ارزشمند است .

group۳
20,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

قوانین ثبت دیدگاه

با سلام و احترام خدمت شما کاربر محترم
  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به محصول فقط مخصوص خریداران می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − چهارده =