قیمت 12,000 تومان

امتیاز 0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
visibility 1.53k بازدید 0 دیدگاه

حـدود يـک سـال و نیـم اسـت کـه در حـال کار بـر رو ی ایـن کتـاب هسـتم. میتوانـم بگويـم يکـی از کتابهـای بازاريابی اسـت کـه نبايـد آن را ناديـده گرفـت. مثالهـای حیرتانگیـز و عجیبـی از بازاريابـی مشـاهدهای در ایـن کتـاب آورده شـده کـه «غـذای ذهن» خواننـده را فراهـم کـرده و خلقیـت ذهـن او را بـرای بازاريابـی و تبلیغـات کسـب و کار، بـاز می کنـد.
ایـن روزهـا متمایـز بـودن و متفـاوت بـودن لزمـه موفقیـت در ً بـه همـه فضـای کسـب وکار اسـت. بـا مطالعـه ی ایـن کتـاب دقیقـا آن چیزهایـی کـه بـرای تقويـت و روح بخشـیدن بـه فرآينـد خلقانـه متمایـز بـودن از جمـع نیـاز داريـد، دسـت خواهیـد يافـت.
ا گـر میخواهیـد خودتـان و برندتـان و مجموعـه کسـب و کارتـان ً ایـن کتـاب را بخوانیـد. شـاخص و مـورد توجـه باشـد، حتمـا بـه تجربـه شـخصی میگويـم «قـدرت بازاريابـی مشـاهده ای» شـبیه کتابهـای بازاريابـی ديگـر نیسـت، در طـی مـدت کار بـر رو ی کتـاب، ايدههایـی کـه از مطالعـه آن بـه ذهنـم میرسـید را در کسـب و کارهای مختلـف بـه بحـث و اجـرا میگذاشـتم و از مشـاهده نتايـج آن شـگفت زده میشـد .

نويسـنده کتـاب، جـف رام، مخاطـب را بـه زبانـی سـاده و روان ترغیـب میکنـد کـه متمایـز از رقبـا ديـده شـود و در کسـب وکار خـود متفـاوت عمـل کنـد. جـف رام بـه مـا يـاد میدهـد چطـور میتوانیـم تبدیـل بـه يـک نابغـه بازاريابـی شـويم. »قـدرت بازاريابـی مشـاهدهای« يکـی از سـاده ترین و در عیـن حـال قدرتمندتریـن و موثرتریـن کتابهـا در حـوزه بازاريابـی اسـت.
«قـدرت بازاريابـی مشـاهدهای» مجموعـه شـگفت انگیـزی اسـت کـه میبینیـم، فکـر میکنیـم و انجـام میدهیـم. در پايـان هـر موضـوع، مـا را بـه حـال خودمـان رهـا میکنـد تـا بـرای کسـب و کار خودمـان، بـرای شـغل خودمـان و بـرای خودمـان بیشـتر بخواهیـم.
توصیـه میکنـم ایـن کتـاب را عاشـقانه بخوانیـد و در آن غـرق شـويد…
متمایز بودن و برجسته شدن هرگز آسان نیست
نفیسه جللی صادق نیا

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

  moreمحصولات های مرتبط

  کتاب صوتی موفقیت در کسب و کار

  کتاب گویا موفقیت در کسب و کار ۲ ترفندهایی برای فروش بیشتر عادتهای میلیون دلاری چگونه در شغل و تجارت…

  group2
  10,000 تومان

  کتاب صوتی ایجاد انگیزه موفقیت

  ایجاد انگیزه یکی از مهمترین ملاکها برای شروع فعالیت و در نهایت رسیدن به موفقیت است. هر چه انگیزه فرد قوی تر…

  group3
  10,000 تومان

  کتاب صوتی تکنیک های مذاکره در خرید و فروش

  با شنیدن کتاب صوتی تکنیک های مذاکره در خرید و فروش با چه روش هایی برای موفیقت آشنا می شوید:…

  group3
  10,000 تومان

  کتاب آسانسور

  این روزها و در عصر سرعت و ضیق وقت ، مدیریت زمان و استفاده بهینه ار این طلای ناب ، بسیارر ارزشمند است .

  group3
  20,000 تومان

  chat_bubble_outlineنظرات

  قوانین ثبت دیدگاه

  با سلام و احترام خدمت شما کاربر محترم
  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به محصول فقط مخصوص خریداران می باشد.

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دو × سه =