اصول بازاریابی و فروش مقدماتی

سر فصل مطالب :

تعریف مفاهیم اولیه  در بازار

تعریف بازاریابی

تفاوت بازاریابی با فروش 

نقش بازاریابی در فروش

اهداف اصلی بازاریابی

ضرورت و جایگاه بازاریابی در یک سیکل تولیدی

نقش برنامه استراتژیک  و بازاریابی  در یک بنگاه اقتصادی

تعریف برنامه ریزی و استراتژی

فواید مدیریت بازاریابی

آمیخته ها و آمیزه های بازاریابی

group۱
10,000 تومان