اصول بازاریابی و فروش مقدماتی

سر فصل مطالب :

تعريف مفاهيم اوليه  در بازار

تعريف بازاريابي

تفاوت بازاريابي با فروش 

نقش بازاريابي در فروش

اهداف اصلي بازاريابي

ضرورت و جايگاه بازاريابي در يك سيكل توليدي

نقش برنامه استراتژيك  و بازاريابي  در يك بنگاه اقتصادي

تعريف برنامه ريزي و استراتژي

فوايد مديريت بازاريابي

آميخته ها و آميزه هاي بازاريابي

group1
10,000 تومان